Portretten

W. Aalders

Dr. Willem Aalders (1909-2005) was predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en lector protestantse theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarnaast redigeerde hij lange tijd Kerkblaadje, later Ecclesia, het orgaan van de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge.

Aalders publiceerde een groot aantal artikelen en boeken, waarin hij protesteerde tegen de horizontalisering van de moderne geloofsbeleving en het belang onderstreepte van de innerlijke, verticale relatie tot God. Juist vanuit die verticale dimensie valt er licht op de grote vragen naar de tragiek en zin van de geschiedenis, die immers gedragen en geregeerd wordt door God. De geschiedenis is daarmee niet langer zinloos, maar juist ook openbaring van God. Middelpunt van deze theologische geschiedopvatting is het leven van Jezus Christus, als het vleesgeworden Woord van God. In deze spanning tussen enerzijds verticaliteit en transcendentie en anderzijds historiciteit en vleeswording, had Aalders in toenemende mate aandacht voor het Hellenistisch Jodendom en de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. Juist deze historische context van het vroege Christendom wist hij opnieuw vruchtbaar te maken voor de levensvragen van onze eigen tijd.

Een goede inleiding tot zijn theologisch gedachtegoed vindt u in dit interview.

H.F. Kohlbrugge

Dr. Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) was een markant prediker en diepzinnig theoloog, met grote kennis van de oosterse talen. Zijn studie theologie rondde hij af met een doorwrocht proefschrift over Psalm 45, waarin hij dit bruiloftslied messiaans uitlegde als een beeld van de verhouding tussen Christus en de gelovige.

In zijn prediking legde Kohlbrugge sterk de nadruk op de rechtvaardiging door het geloof alleen. Zijn protest tegen de rationalistische prediking van een Luthers predikant resulteerde in zijn afzetting. Uiteindelijk vond hij een predikantsplaats in een gemeente in het Duitse Elberfeld. Zijn theologische nalatenschap is omvangrijk en vertoont nauwe verwantschap met de leer van de reformatoren. Nog altijd is zijn schriftuitleg van grote waarde en actueel.

Een kort overzicht van zijn leven vindt u hier.